Интернет-сайттың конфиденциалдылық саясаты


 Мәскеу қ. "29" маусым 2021 ж.

Осы дербес деректердің Конфиденциалдылық саясаты (бұдан әрі -Конфиденциалдылық саясат) Сайтқа кірушілер, басқа пайдаланушыларға https://hascca.ru / (бұдан әрі - Сайт) адресі бойынша Интернет желісіндегі сайтта орналастырылған барлық ақпаратқа қатысты қолданылады немесе басқа адамдарды көрсете алады, Сайтты, оның сервистерін, бағдарламалары мен өнімдерін пайдалану кезінде Пайдаланушы туралы ақпарат ала алады.
Сайт сервистерін пайдалану Пайдаланушының осы Саясатпен және онда көрсетілген оның дербес ақпаратын өңдеу шарттарымен сөзсіз келісетіндігін білдіреді; осы шарттармен келіспеген жағдайда Пайдаланушы сервистерді пайдаланудан бас тартуы керек.


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


 1.1. Осы Саясат шеңберінде Пайдаланушының дербес ақпараты деп мыналар түсініледі:
1.1.1. Пайдаланушы тіркеу (есептік жазба жасау) кезінде немесе Сервистерді пайдалану барысында, Пайдаланушының дербес деректерін қоса, өзі туралы ұсынатын дербес ақпарат. Сервистерді ұсыну үшін міндетті ақпарат арнайы белгіленген. Өзге ақпаратты Пайдаланушы өз қалауы бойынша ұсынады.
1.1.2. Пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық жасақтаманың көмегімен оларды пайдалану барысында Сайт сервистеріне автоматты түрде берілетін деректер, оның ішінде IP-адрес, cookie файлдарының деректері, Пайдаланушының браузері (немесе басқа бағдарлама, оның көмегімен сервистерге қолжетімділік жүзеге асырылады) туралы ақпарат, Пайдаланушы қолданатын жабдықтың және бағдарламалық жасақтаманың техникалық сипаттамалары, күні, сервистерге қол жеткізу уақыты, сұралған беттердің (парақтардың) мекенжайы және басқа да ақпарат.
1.1.3. Сайтты пайдалану туралы келісімде өңдеуі көзделген, Пайдаланушы туралы басқа ақпарат.
1.1.4. Бұл Конфиденциалдылық саясаты тек https://hascca.ru/ сайтына қолданылады, https://hascca.ru/ сайты https://hascca.ru/ сайтына Пайдаланушы қолжетімді сілтемелер бойынша өтуі мүмкін үшінші тұлғалардың сайттарын бақыламайды және олар үшін жауапты болмайды.


2. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС АҚПАРАТЫН ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ


 2.1. Заңда белгіленген мерзім ішінде дербес ақпаратты міндетті түрде сақтау көзделген жағдайларды қоспағанда, Сайт сервистерді ұсыну немесе Пайдаланушымен келісімдер мен шарттарды орындау үшін қажетті дербес ақпаратты ғана жинайды және сақтайды.
2.2. Сайт Пайдаланушының дербес ақпаратын келесі мақсаттарда өңдейді:
2.2.1. Сайтта тіркелген пайдаланушыны сәйкестендіру.
2.2.2. Пайдаланушыға Сайттың дербес ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз ету (ұсыну).
2.2.3. Пайдаланушымен кері байланыс орнату, соның ішінде Сайтты пайдалануға, қызметтерді көрсетуге қатысты хабарламаларды, сұраухаттарды жіберу, Пайдаланушыдан сұраухаттар мен өтінімдерді өңдеу.
2.2.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін Пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.
2.2.5. Пайдаланушы ұсынған дербес деректердің сенімділігі мен толықтығын растау.
2.2.6. Егер Пайдаланушы есептік жазбаны жасауға келісім берсе, есептік жазбаны жасау.
2.2.7. Егер Пайдаланушы келісім берсе, Сайт хабарламаларын алу.
2.2.8. Сайтты пайдалануға байланысты проблемалар туындаған кезде Пайдаланушыға тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсету.
2.2.9. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық қызметті жүзеге асыру.


3. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС АҚПАРАТЫН ӨҢДЕУ ШАРТТАРЫ

ЖӘНЕ ОНЫ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА БЕРУ


 3.1. Сайт нақты сервистердің ішкі регламенттеріне сәйкес Пайдаланушылардың дербес ақпаратын сақтайды.
3.2. Пайдаланушы өзі туралы ақпаратты шектеусіз адамдар тобына ортақ қол жеткізу үшін өз еркімен ұсынған жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының дербес ақпаратына қатысты оның конфиденциалдылығы сақталады. Жеке сервистерді пайдалану кезінде Пайдаланушы өзінің дербес ақпаратының белгілі бір бөлігі жалпыға қолжетімді болатындығымен келіседі.
3.3. Сайт Пайдаланушының дербес ақпаратын келесі жағдайларда үшінші тұлғаларға беруге құқылы:
3.3.1. Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісімін берді.
3.3.2. Тапсыру/беру Пайдаланушының белгілі бір сервисті пайдалануы үшін немесе Пайдаланушымен белгілі бір келісімді немесе Шартты орындау үшін қажет.
3.3.4. Тапсыру/беру заңнамада белгіленген рәсім шеңберінде ресейлік немесе басқа қолданыстағы заңнамада көзделген.
3.3.5. Сайт сатылған жағдайда сатып алушыға ол алған дербес ақпаратқа қатысты осы Саясаттың шарттарын сақтау жөніндегі барлық міндеттемелер ауысады.
3.4. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі шектелмей, кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады. Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеу "Дербес деректер туралы" 07.27.2006 ж. N 152-ФЗ <1>Федералдық заңына сәйкес жүзеге асырылады.
3.5. Дербес деректер жоғалған немесе жария етілген жағдайда Сайт әкімшілігі Пайдаланушыға дербес деректердің жоғалғаны немесе жария етілгені туралы хабарлайды.
3.6. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының дербес ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
3.7. Сайт әкімшілігі Пайдаланушымен бірге Пайдаланушының дербес деректерін жоғалтудан немесе жария етуден туындаған залалдардың немесе өзге де теріс салдардың алдын алу бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды.

4. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ


 4.1. Пайдаланушы:
4.1.1. Сайтты пайдалану үшін қажетті дербес деректер туралы ақпарат беруге;
4.1.2. Осы ақпарат өзгерген жағдайда дербес деректер туралы ұсынылған ақпаратты жаңартуға, толықтыруға міндетті.
4.2. Сайт әкімшілігі:
4.2.1. Алынған ақпаратты тек осы Конфиденциалдылық саясатында көрсетілген мақсаттар үшін пайдалануға;
4.2.2. Осы Конфиденциалдылық саясатында көзделгендерді қоспағанда, конфиденциалды ақпараттың құпия сақталуын қамтамасыз етуге, Пайдаланушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жария етпеуге, сондай-ақ Пайдаланушының берілген дербес деректерін сатуды, айырбастауды, жариялауды не өзге де ықтимал тәсілдермен жария етпеуге;
4.2.3. Қолданыстағы іскерлік айналымда осындай ақпаратты қорғау үшін әдетте пайдаланылатын тәртіпке сәйкес Пайдаланушының дербес деректерінің конфиденциалдылығын қорғау үшін сақтық шараларын қолдануға;
4.2.4. Дұрыс емес дербес деректер немесе заңсыз іс-әрекеттер анықталған жағдайда, тексеру кезеңінде Пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің не дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның жүгінген немесе сұрау салған кезінен бастап тиісті Пайдаланушыға қатысты дербес деректерді бұғаттауды жүзеге асыруға міндетті.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ


5.1. Өз міндеттемелерін орындамаған Сайт әкімшілігі Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес дербес деректерді заңсыз пайдалануға байланысты Пайдаланушы шеккен шығындар үшін жауап береді.
5.2. Конфиденциалды ақпарат жоғалған немесе жария етілген жағдайда Сайт әкімшілігі осы конфиденциалды ақпарат болса, жауап бермейді:
5.2.1. Ол жоғалғанға немесе жария етілгенге дейін қоғамдық меншікке айналды.
5.2.2. Сайт әкімшілігі оны алғанға дейін үшінші тараптан алынды.
5.2.3. Пайдаланушының келісімімен жария етілді.


6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ


 6.1. Сайт Пайдаланушысы мен Сайт әкімшілігі арасындағы қарым-қатынастардан туындайтын даулар бойынша талап арызбен сотқа жүгінгенге дейін талап қою (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс) міндетті болып табылады.
6.2. Наразылықты алушы наразылықты алған күннен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде наразылықты қарау нәтижелері туралы өтініш берушіге жазбаша хабарлайды.
6.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына сәйкес соттың қарауына беріледі.
6.4. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы осы Конфиденциалдылық саясатына және Пайдаланушы мен Сайт әкімшілігі арасындағы қатынастарға қолданылады.
 

7. ҚОСЫМША ШАРТТАР


 7.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Конфиденциалдылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.
7.2. Егер Конфиденциалдылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, жаңа Конфиденциалдылық саясаты Сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
7.3. Осы Конфиденциалдылық саясатына қатысты барлық ұсыныстар немесе сұрақтар info@hascca.ru  электрондық поштасы арқылы хабарлануы керек.
7.4. Қолданыстағы Конфиденциалдылық саясаты https://hascca.ru/privacy_ru адресі бойынша орналасқан.
7.5. Осы Конфиденциалдылық саясаты https://hascca.ru/privacy_ru адресі бойынша орналасқан Сайтты пайдалану туралы келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.


 Мәлімет үшін ақпарат:
<1> "Дербес деректер туралы" 27.07.2006 ж. N 152-ФЗ Федералдық заңның 18-бабының 5-бөлігіне сәйкес, дербес деректерді жинау кезінде, оның ішінде Интернеттің ақпараттық-телекоммуникациялық желісі арқылы оператор Ресей Федерациясы азаматтарының дербес деректерін жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды "Дербес деректер туралы" 27.07.2006 ж. N 152-ФЗ Федералдық заңның 6-бабының 1-бөлігінің 2, 3, 4, 8-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Ресей Федерациясының аумағында орналасқан дерекқорды пайдалана отырып, қамтамасыз етуге міндетті.